Mjetet kthyese

Kushtet për kthimin e produktit të blerë

Në qoftëse klienti për ndonjë shkak ka vërejtur ndonjë produkt tjetër nga ajo që ka dashur të porosis, dhe deri te vetëdërgimi I porosis nuk ka vërejtur gabimin, mundet të telefonoj në zyrat e Xtelecom Dooel, që të konsultohet si do të vazhdoj me dërgesen. Ç'do çështje shqyrtohet individualisht. Harxhimet për kthyerjen dhe dërgimin e një produkti të rri qëndron në llogarinë e klientit. Në qoftë se porosia e re është më e shtrenjtë, atëher dallimi paguhet shtesë.

Në rast se klienti dëshiron të kthej prodkt të dërguar. Mundet ta shfrytëzon të drejtën në afat prej 7 ditë pune, nga dita e shitjes. Kusht i detyrueshëm është produktet e blera të mos jenë me ambalazhe të dëmtuara dhe të shfrytezuara. Prodhimi mund të kthehet në Xtelecom nëprmjet furnizuesit me të cilin është kryer marveshja. Harxhimet transportuese janë në llogari, të klientit dhe nuk kthehen. Që kur produkti i kthyer të kontrollohet nga punëtorët e Xtelecom, vlera e produktit që është blerë pa harxhimet transpotuese i kthehet klientit - personalisht ose në llogarinë bankore të klientit. Ç'do klient mund të shfrytëzoj të drejtën që produkti tju ndryshohet me ndonjë produkt tjetër.

Harxhimet e produkteve të kthyera janë në llogari të klientit dhe nuk kthen.

Në rast të kthimit të produktit tashmë të blerë dhe ruajtjen e paketimit të plotë, Xtelecom ia kthen vlerën e shumës të produktit. Të gjitha harxhimet, të cilat klienti I ka bërë për fitimin apo kthimin e produktit, nuk janë në llogari të tij.

Dorëheqje nga porosia

Klienti ka të drejt ta anuloj porosin nga këto shkaqe:

  • Produkti i dërguar nuk është i njejtë me atë të porositur, dhe kjo mund të vërtetohet nga një shikim i zakonshem.
  • Çmimi, që klienti është pajtuar ta paguaj, nuk përshtatet me çmimin që e ka borxh.
  • Gjatë mospërshtatjes së produktit të blerë dhe produktit të dorzuar, e cila mospërshtatje nuk ka mundur të vërtetohet në momentin e dorzimit, klienti mund të kërkoj produktin e dorzuar t'ia ndërrojn me produktin që e ka blerë në rok prej 24 oreve prej momentit të pranimit të porosis.
  • Klienti ka të drejtë, pa paguajtur dëmshpërblim, që të tërhiqet nga produkti I marrë në afat prej 7 ditësh, nga dita e pranimit të porosis. Në atë rrast klienti duhet ta kthej produktin me paketimin origjinal, të paprishur edhe plotësisht të pa përdorur. Në pa përmbushjen e këtyre kushteve XTelecom mbanë të drejtën të mos e pranoj produktin e kthyer dhe nuk mbanë përgjegjsi ti paguaj harxhimet e bëra gjatë blerjjes nga ana e klientit.
  • Në rast të dorëheqjes të produktit tashmë të blerë dhe përmbushjen e kushteve plotësisht të produktit. Xtelecom ia kthen shumën e vlërës së produktit. Tëgjiha harxhimet, të cilat klienti I ka bërë për marjen apo kthimin e produktit të tij, janë në llogari të tij.
  • Nëse personi I tretë angaxhohet të praon dhe vërteton produkt të porositur nga klienti, I cili e ka paguar dhe bërë porosinë , ai nuk ka të drejtë ta kthej produktin. Në rast të dëmtimit të dukshëm të pakos në momentin e dërgimit të saj, ana e kundërt mundet ta rrefuzoj marjen e porosis ose ta marë përsipër përgjegjësinë. Në rast se pranon dërges të till dhe nuk i tregon qëllimet e tij ndaj dërgesës para furnizuesit, klienti e humb të drejtën e reklamimit.